Print Friendly, PDF & Email

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Upřesňující informace:

Technik přijede na předem dohodnutou adresu a provede diagnostiku zařízení, přičemž jednodušší a časově méně náročné závady odstraní na místě.

Výjezd technika k zákazníkovi je obvykle týž den, ve kterém došlo k nahlášení závady. Není-li možné závadu odstranit na daném místě (např. nezbytná výměna klíčových součástí hardware apod.), bude předmětné zařízení po konzultaci se zákazníkem odvezeno na provozovnu, kde bude opraveno a následně přivezeno zpět k zákazníkovi.

Vymezení pojmů:

1) těmito servisními podmínkami se řídí práce prováděné jako servisní práce a opravy.

2) při zadání zakázky vystaví servisní technik „Zakázkový list“. Součástí zakázkového listu je vymezení předmětu zakázky, termín dokončení zakázky a předběžná cena zakázky.

3) cena zakázky sestává ze tří položek, ceny za identifikaci závady, ceny za opravu a ceny za náhradní díly. V případě, že zákazník odmítne provedení opravy ve fázi identifikované závady, bude požadována úhrada za poskytnou službu, tj.identifikace závady jednotný poplatek ve výši 350,-Kč. Jedná se o kompenzaci vzniklých nákladů při diagnostice závady.

4) zákazník akceptuje překročení předběžné ceny zakázky maximálně o 10%. Pokud dodavatel zjistí, že cena zakázky bude vyšší o více než 10% než bylo dohodnuto, oznámí toto zákazníkovi a počká na jeho schválení. Dobou, po kterou se čeká na schválení zvýšení ceny zakázky, se prodlužuje termín dokončení.

Nejsme Platci DPH.

5) na výrobky dodané v rámci provedených oprav či servisních prací se poskytuje záruka dle Občanského, resp. Obchodního zákoníku, zpravidla 24 měsíců. Na provedené opravy a servisní služby je poskytována záruka 3 měsíce.

6) místem záruční opravy je prodejna(provozovna), kde byl výrobek zakoupen(opraven). Pokud zákazník potřebuje provést opravu v místě, účtuje se pouze doprava.

7) u zákazníků, kteří mají sepsánu servisní smlouvu, se ceny řídí touto smlouvou.